ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA D’ACCIONISTES DE PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A.

Barcelona, a 28 de maig de 2021

PUBLICADA A LA PÀGINA WEB CORPORATIVA DE LA SOCIETAT: https://corporatiu.parlem.com/

 

Estimat Sr./Sra.,

 

El consell d’administració de Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions, S.A. (la “Societat”), de conformitat amb la normativa legal y estatutària en vigor, ha acordat convocar als accionistes de la Societat a la junta general extraordinària d’accionistes, que tindrà lloc, en primera convocatòria, al domicili social, al Carrer Àlaba, 61, 2on – 2ª, Barcelona (08005), el dia 29 de juny de 2021, a les 10:00 hores, i en segona convocatòria, al mateix lloc i hora, el dia 30 de juny de 2021, per tal de deliberar i resoldre sobre els assumptes compresos en el següent

 

ORDRE DEL DIA

  1. Ratificació de la vàlida constitució de la Junta General d’Accionistes, de l’ordre del dia i dels càrrecs de President i Secretari.
  2. Revocació de l’Auditor de comptes de la Societat.
  3. Nomenament de l’Auditor de comptes de la Societat per als exercicis 2021, 2022 i 2023.
  4. Nomenament del Sr. Octavio Miguel Sánchez Laguna com a membre del consell d’administració.
  5. Delegació de facultats.
  6. Precs i preguntes.
  7. Redacció, lectura i aprovació, si escau, de l’acta.

 

Complement de convocatòria

D’acord amb l’article 172 de la Llei de Societats de Capital, els accionistes que representin, almenys, el cinc per cent del capital social de la Societat, podran sol·licitar que es publiqui un complement a la convocatòria de la junta general d’accionistes incloent un o més punts en l’ordre del dia. L’exercici d’aquest dret s’haurà de dur a terme mitjançant notificació fefaent que s’haurà de rebre al domicili social dintre dels cinc dies següents a la publicació de la convocatòria.

 

Dret d’informació

D’acord amb el que disposa l’article 197, de la Llei de Societats de Capital i d’acord amb el que es disposa a l’article 6 dels estatuts socials de la Societat, es posa en coneixement dels accionistes que, a partir del moment de publicació de la convocatòria, podran examinar en el domicili social i en la pàgina web corporativa de la Societat, així com sol·licitar el lliurament de forma immediata o l’enviament gratuït, del text íntegre de les propostes d’acords que integren l’ordre del dia i que el consell d’administració sotmet a l’aprovació de la junta general d’accionistes.

Així mateix, i de conformitat amb el que estableix l’article 197 de la Llei de Societats de Capital, des de la data de publicació de la present convocatòria i fins al setè dia anterior al previst per a la celebració de la junta general d’accionistes, els accionistes podran sol·licitar, per escrit al consell d’administració, les informacions o aclariments que estimin, o formular per escrit les preguntes que considerin pertinents sobre els assumptes compresos en l’ordre del dia. A aquests efectes, les sol·licituds d’informació podran realitzar-se pels accionistes mitjançant el lliurament de la petició o enviament per correspondència al consell d’administració, en el domicili social de la Societat. Els accionistes també podran sol·licitar informacions o aclariments sobre les anteriors matèries, verbalment, durant la junta general d’accionistes.

 

Dret d’assistència i representació

De conformitat amb l’article 16 dels estatuts socials de la Societat, els accionistes podran ser representats a la junta general per qualsevol persona, sigui o no accionista. Excepte en aquells casos en els quals la Llei de Societats de Capital permet l’atorgament de la representació per altres mitjans, la mateixa haurà de conferir-se per escrit amb caràcter especial per a cada Junta.

 

Assistència per mitjans telemàtics

Davant la situació generada per la pandèmia del COVID-19, i de conformitat amb el que preveu l’article 182 de la Llei de Societats de Capital i l’article 15 dels estatus socials, l’assistència a la junta general també podrà realitzar-se per mitjans telemàtics. Això permetrà als accionistes i representants connectar-se en temps real i participar de forma remota el mateix dia que se celebri la junta general.

El mecanisme per assistir remotament a la junta serà mitjançant la plataforma  d’assistència virtual a la Junta General denominada Header.

Des de les 12:00 hores del 7 de juny de 2021, i fins a les 23:59 hores del 28 de juny de 2021, els accionistes (o, en el seu cas, els seus representants) tindran habilitat a la pàgina web corporativa un formulari de registre que hauran de completar per mitjans d’identificació que garanteixen degudament la identitat de l’accionista (o del representant), per tal de rebre el corresponent enllaç que els permeti assistir a la Junta General.

El mateix dia de la Junta General, els accionistes que s’hagin registrat correctament podran assistir a la Junta General mitjançant l’enllaç que s’habilitarà a la Web Corporativa, que redigirà a la plataforma Header.

El mitjà de comunicació a distància que es farà servir per a l’assistència telemàtica a la junta general permetrà als accionistes (o, en el seu cas, representants) assistir telemàticament, així com exercir tots els drets de participació: informació, intervenció, proposta i vot en temps real i per mitjans de comunicació bidireccional i audiovisual.

En qualsevol cas, es reforçaran totes les mesures de seguretat i sanitat que es considerin més adequades per tal de garantir la protecció de la salut de totes les persones involucrades en l’organització i celebració de la junta general.

 

Atentament,

 

El president del consell d’administració

firma_ernest

 

 

 

Sr. Ernest Pérez-Mas

Barcelona, a 28 de maig de 2021