Informació económica i financera / Altra documentació

DAC

CCAA Consolidades 2023

Informe financer semestral i d'auditoría/revisió limitada - 2023

Informes financers anuals i d´auditoria 2022

Informes financers semestrals i d´auditoria/revisions limitades 2022

Informe anual de govern corporatiu 2021

Informes financers anuals i d´auditoria 2021

Informes financers semestrals i d´auditoria/revisions limitades 2021

Suplement DIIM

DIIM

Principals Magnituts Econòmiques

CCAA 2020 Consolidats