Informació privilegiada / Altra informació rellevant

Últimes actualitzacions

Presentació explicativa als inversors primer semestre 2021 28-10-2021

Compra branca d´activitat de Redpro24, S.L. 15-10-2021

Nou accionista que supera el 5% 02-09-2021

Informació sobre el prèstec convertible 18-07-2021

Participacions significatives superiors al 5% 16-07-2021

Informació sobre despeses incorregudes en la incorporació al BME Growth 14-07-2021

Relació de participacions directes e indirectes superiors al 5% 08-07-2021

Acords del Consell d´Administració i Junta General Extraordinària 29-06-2021

Altre Informació Interés 25-06-2021